Reglement optocht zondag

Aanpassingen december 2023 - aantal begeleidende volwassenen bij jeugdgroepen.

Artikel 2.19: inschrijvingen schooljeugd. Veranderde aantallen m.b.t. de begeleiders van jeugdgroepen.

Aanpassingen 1 februari 2019 n.a.v. de aanpassing van het reglement in de evenementenvergunning van de gemeente Loon op Zand.

 • Bij een wiel dat een gevaar op kan leveren (tractorband, uitstekende/zwenkende wielen etc.) moet iemand lopen die erop toeziet dat er geen mensen onder komen.¬†
 • Deze persoon moet een duidelijk fluoriserend hesje aan hebben zodat wij kunnen zien dat die persoon deze taak heeft.¬†
 • Als wij constateren dat er een persoon mist bij een dergelijk wiel, dan zullen wij een waarschuwing geven. Bij een tweede keer zijn wij genoodzaakt om de deelnemer uit de optocht te halen.¬†
 • Voor jeugdwagens: de volwassenen die met een fluoriserend hesje bij de wielen lopen worden¬†niet¬†meegerekend in de verdeling van¬†1 volwassene per 3 kinderen.
 • Op aanhangers waar personen op worden vervoerd dient een balustrade van tenminste 1,25 meter hoog zijn aangebracht.
 • Aanwezige personen op een aanhanger kunnen uitsluitend via de achterzijde en rechterzijde van het voertuig de aanhanger betreden of verlaten.
 • Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van het ten gehore brengen van mechanisch versterkte muziek mag op de gevels van woningen van derden niet meer bedragen dan 70 dB(A).
 • Alle verenigingen die met een carnavalswagen rijden moeten een geldige evenementenverzekering hebben voor de dag van de optocht. De verzekering moet het totaal aan personen op de wagen dekken. Bewijs hiervan moet bij controle getoond kunnen worden.

 

Artikel 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

 1. SOT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door de deelnemers geleden schade en /of voor door de deelnemers aan derden toegebrachte schade/letsel.
 2. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
 3. Alle verenigingen die met een carnavalswagen rijden moeten een geldige evenementenverzekering hebben voor de dag van de optocht. De verzekering moet het totaal aan personen op de wagen dekken. Bewijs hiervan moet bij controle getoond kunnen worden.
 4. Alle motorvoertuigen, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), waaronder begrepen: auto’s, motoren, vrachtauto’s, bussen, tractoren, bromfietsers etc., dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 5. SOT zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.
 6. Deelname aan de optocht in Turfstekerslaand geschiedt geheel op eigen risico.
 7. Deelnemers uit de categorie Wagen zijn verplicht deugdelijke brandblusapparatuur mee te voeren en dienen ervoor zorg te dragen dat deze brandblusapparatuur direct voorhanden is.

Artikel 2. ALGEMEEN REGLEMENT

 1. Men is alleen gerechtigd deel te nemen na het inleveren van een officieel inschrijfformulier voor de sluitingsdatum vermeld op het inschrijfformulier.
 2. Voor elke aparte deelname is ook een apart inschrijfformulier ingevuld en ingeleverd.
 3. Bij drankmisbruik (ter beoordeling van de optochtleiding/bestuur SOT) kan niet worden meegedongen naar de prijzen. Het is de bestuurder/chauffeur ten strengste verboden alcohol te gebruiken. Dit geldt ook voor het onnodig ophouden van de optocht. Men kan in deze gevallen ook uit de optocht worden genomen.
 4. Bij het vrijwillig verlaten van de optocht voor de aangegeven ontbinding kan eveneens niet worden meegedongen naar de prijzen. Uitgezonderd (motorische) problemen na overleg met de optochtleiding.
 5. Voertuigen en meegevoerde attributen moeten zodanig zijn geconstrueerd dat ze de gehele optocht intact blijven en mogen maximaal 8 meter vaste opbouw vanaf de grond hoog zijn. Bij stilstand maximaal tot 8 meter uitschuifbaar. De vrije ruimte tussen grond en opbouw moet minimaal 30 cm bedragen.
 6. Onder wagen wordt verstaan een gemotoriseerd (trekkend) voertuig met gekoppelde aanhangwagen(s) en/of andere objecten, vallend onder de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen en/of wagens met een lengte groter dan 5 meter. In gevallen van twijfel beslist de optochtleiding.
 7. Op aanhangers waar personen op worden vervoerd dient een balustrade van tenminste 1,25 meter hoog zijn aangebracht.
 8. Aanwezige personen op een aanhanger kunnen uitsluitend via de achterzijde en rechterzijde van het voertuig de aanhanger betreden of verlaten.
 9. U zorgt voor wiel beschermende maatregelen bij grote voertuigen.
 10. Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van het ten gehore brengen van mechanisch versterkte muziek mag op de gevels van woningen van derden niet meer bedragen dan 70 dB(A).
 11. Er worden in de optocht geen deelnemers toegelaten, die de veiligheid van het verkeer, overige deelnemers en/of publiek in gevaar (kunnen) brengen.
 12. Er mag door de deelnemers, indeling volwassen en schooljeugd, reclame gevoerd worden van sponsors. Het voeren van overige reclame, o.a. door de indeling commercieel en/of politiek, in de optocht is toegestaan tegen een vergoeding en na overleg met het bestuur van SOT. Deze laatste deelnemers mogen niet meedingen naar de prijzen. De jury beoordeelt of de deelnemers wel of niet mogen meedingen naar de prijzen.
 13. Confetti die tijdens de optocht door deelnemers wordt gebruikt moet biologisch afbreekbaar of minstens milieuvriendelijk zijn. Het bestuur van SOT controleert dit voordat de optocht begint. Dit moet op de verpakking staan. Bij twijfel moet met een bewijs aan te tonen zijn dat de confetti milieuvriendelijk dan wel biologisch afbreekbaar is. Indien geconstateerd wordt dat de confetti niet milieuvriendelijk dan wel biologisch afbreekbaar is, wordt deze in beslag genomen. De deelnemer krijgt deze confetti na afloop van de optocht terug.
 14. Men mag geen papier uit papierversnipperaars uitstrooien.
 15. Er moet door de deelnemers een optochtnummer worden meegevoerd dat voor jury en publiek duidelijk zichtbaar dient te zijn.
 16. Eventuele aanwijzingen van de ordecommissarissen, inclusief EHBO’ers, dienen onverwijld te worden opgevolgd, op straffe van uitsluiting. De jury bepaalt verder of er tot diskwalificatie wordt overgegaan.
 17. De jury is onafhankelijk. juryuitspraken zijn bindend. Over de uitslag kan derhalve niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd met het bestuur van SOT en/of de jury.
 18. De jury behoud zich, in overleg met de optochtcommissie, het recht voor een bepaalde prijs niet toe te kennen.
 19. Inschrijvingen schooljeugd. Om aan de categorie jeugd te voldoen hanteert de jury het volgende. 
  1. Per 1-6 kinderen lopen er 2 verklede begeleiders mee. Deze begeleiders mogen wel meedoen aan de act. 
  2. Daarnaast mogen er meer begeleiders meelopen. Deze begeleiders hebben dan een fluoriserend hesje (en evt. Turfsjaal + muts) aan en mogen niet meedoen met de act.
  3. Lopen er meer dan 6 kinderen mee, dan mag er voor elke 3 kinderen een extra verklede begeleider meelopen.
 20. De prijzen welke door SOT ter beschikking worden gesteld, bestaan onder andere uit:
 1. Beker en prijzengeld per categorie voor plaatsen 1 t/m 3 en een medaille vanaf plaats 4
 2. 2 Publieksprijzen, een voor jeugd en een voor volwassenen
 3. Aanmoedigingsprijs en Pechprijs
 4. 2 Wisselbekers: een voor de jeugd en een voor volwassenen
 1. Een wisselbeker mag behouden blijven indien men dezelfde beker drie maal in vijf jaar gewonnen heeft.

Artikel 3. PRIVACY

 1. Onze privacybepaling is van toepassing op al onze activiteiten. In principe betekent dit dat wij zorgvuldig omgaan met de beperkte pesoonsgegevens die wij hebben van de optochtdeelnemers. Deze gegevens worden bewaard om te kunnen communiceren met de optochtdeelnemers.
 2. Wij zien het maken en publiceren van foto's en video's als onze artistieke en journalistieke vrijheid. Hierdoor mogen wij bijzonderde persoonsgegevens als portretten van deelnemers en toeschouwers publiceren.

Hoofdsponsor

Kroonprins

Prins

Grootvorst

Adjudant